แทงบอลออนไลน์ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย SBOBET คาสิโนออนไลน์

แทงบอลออนไลน์ ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือจำหน่ายหรือเชิญให้ซื้อมิฉะนั้นได้มาหรือสมัครรับหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้มีการลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติหรือข้อเสนอในการซื้อหรือ จองซื้อหลักทรัพย์ตามข้อเสนอหรืออย่างอื่น ข้อ

เสนอจะทำโดยใช้เอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับที่มาพร้อมกับเอกสารข้อเสนอเท่านั้น ซึ่งเมื่อออกแล้วจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ของข้อเสนอ รวมถึงรายละเอียดว่าจะยอมรับข้อเสนออย่างไร เอกสารข้อเสนอจะถูกโพสต์ให้ผู้ถือหุ้น Timeweave เหล่านั้นสามารถรับได้ทันเวลา ขอแนะนำให้ท่านผู้

ถือหุ้น Timeweave ที่ได้รับเอกสารข้อเสนอนี้อ่านให้ครบถ้วน เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญอยู่ การยอมรับหรือการตอบรับข้อเสนอใดๆ จะต้องกระทำบนพื้นฐานของข้อมูลในเอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับเท่านั้น

Dickson Minto WS ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดย Financial Services Authority ดำเนินการเฉพาะสำหรับ Mayfair และไม่มีใครอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอและจะไม่รับผิดชอบต่อใครก็ตามนอกจาก Mayfair ในการให้ความคุ้มครอง ลูกค้าของ Dickson Minto WS หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อเสนอหรือเรื่องหรือการจัดการอื่นใดที่อ้างถึงในประกาศนี้

ข้อเสนอจะอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและรหัสเมืองผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

ประกาศนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายของอังกฤษและประมวลกฎหมายเมือง และข้อมูลที่เปิดเผยอาจไม่เหมือนกับข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลนอกประเทศอังกฤษ

กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลต่อความพร้อมของข้อเสนอสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร หรืออยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักร ควรแจ้งตนเองเกี่ยวกับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคคล

ใดๆ (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล) ที่จะหรือตั้งใจที่จะส่งต่อประกาศนี้ เอกสารข้อเสนอและ/หรือแบบฟอร์มการยอมรับหรือเอกสารประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรละเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยเมย์แฟร์และได้รับอนุญาตโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ข้อเสนอจะไม่ทำโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือใน หรือโดยการใช้จดหมายของ หรือโดยวิธีการหรือเครื่องมือใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ) การค้าระหว่างรัฐหรือต่างประเทศ

ของหรือโดยสิ่งอำนวยความสะดวกของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นหรือเขตอำนาจศาลที่จำกัดอื่น ๆ และข้อเสนอนี้จะไม่สามารถยอมรับโดยการใช้วิธีการเครื่องมือดังกล่าว หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือจากภายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น

หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ดังนั้นทั้งประกาศนี้หรือเอกสารเสนอซื้อจะต้องไม่เป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งต่อ ส่งต่อ แจกจ่ายหรือส่งใน หรือจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้การยอมรับข้อเสนอโดยอ้างว่าเป็นโมฆะ ผู้ถือหุ้น

Timeweave ทั้งหมดหรือบุคคลอื่น (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ดูแล) ที่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะหรืออาจมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือทางกฎหมายในการส่งต่อประกาศนี้หรือเอกสารข้อเสนอไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรงดเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำแนะนำจากผู้

เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้การยอมรับข้อเสนอโดยอ้างว่าเป็นโมฆะ ผู้ถือหุ้น Timeweave ทั้งหมดหรือบุคคลอื่น (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ดูแล) ที่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะหรืออาจมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือทางกฎหมายในการส่งต่อประกาศนี้หรือ

เอกสารข้อเสนอไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรงดเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้การยอมรับข้อเสนอโดยอ้างว่าเป็นโมฆะ ผู้ถือหุ้น Timeweave ทั้งหมดหรือบุคคลอื่น (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้

ดูแล) ที่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะหรืออาจมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือทางกฎหมายในการส่งต่อประกาศนี้หรือเอกสารข้อเสนอไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรงดเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ

ข้อเสนอนี้สามารถรับได้โดยบุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ เท่านั้น การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสนอนี้จะไม่ถูกแจกจ่ายและไม่สามารถแจกจ่ายในหรือส่งไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลที่จำกัดอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการชักชวนข้อเสนอในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ การประกวดราคาใด ๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ หรือกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา

การรับเงินสดตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น Timeweave อาจเป็นธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีภายใต้กฎหมายภาษีระดับประเทศ รัฐ และท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายภาษีต่างประเทศและอื่นๆ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้น Timeweave แต่ละคนปรึกษาที่ปรึกษามืออาชีพอิสระเกี่ยวกับผลที่ตามมาทางภาษีของการยอมรับข้อเสนอประกาศถึงนักลงทุนสหรัฐ

ข้อเสนอจะทำขึ้นสำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทในสหราชอาณาจักรและผู้ถือหุ้น Timeweave ในสหรัฐอเมริกาควรทราบว่าการประกาศนี้ เอกสารข้อเสนอ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนั้นได้จัดทำหรือจัดทำขึ้นตามประมวลกฎหมายเมืองและ ข้อกำหนด รูปแบบ และรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งหมดแตกต่างจากข้อกำหนดในสหรัฐอเมริกา งบการเงินของ Timeweave และข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่รวมอยู่ในประกาศนี้หรือที่อาจรวมอยู่ในเอกสารข้อเสนอหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ

ข้อเสนอจะทำในสหรัฐอเมริกาตามข้อยกเว้นที่บังคับใช้ภายใต้กฎการทำคำเสนอซื้อและกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และตามข้อกำหนดของรหัสเมือง คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และหน่วยงานบริการทางการเงินของสหราชอาณาจักร ดังนั้น ข้อเสนอจะต้องเปิดเผยและข้อกำหนดขั้นตอนอื่น ๆ

รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการถอน ตารางเวลาข้อเสนอ ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท และระยะเวลาในการชำระเงินที่แตกต่างจากที่บังคับใช้ภายใต้ขั้นตอนและกฎหมายในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา ข้อเสนอนี้จัดทำโดย Mayfair แต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

Timeweave เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ เมย์แฟร์เป็นบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของบาฮามาส ทรัพย์สินทั้งหมดของ Timeweave และ Mayfair ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ อาจเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือหุ้น Timeweave ในสหรัฐอเมริกาจะให้บริการกระบวนการภายในสหรัฐอเมริกาตาม Timeweave หรือ Mayfair หรือเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้คำตัดสินใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาตามที่ระบุไว้ใน บทบัญญัติความรับผิดทางแพ่งของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะฟ้อง Timeweave หรือ Mayfair หรือเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องในศาลนอกสหรัฐอเมริกาสำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ยังมีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการบังคับใช้ในสหราชอาณาจักรในการดำเนินการดั้งเดิม หรือในการดำเนินการสำหรับการบังคับใช้คำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกา ตามบทบัญญัติความรับผิดทางแพ่งของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา

การประกาศนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาหรือการเสนอซื้อหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ไม่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อื่น หรือจะทำ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือใน หรือโดยการใช้ไปรษณีย์ วิธีการหรือเครื่องมือใด ๆ ของการค้า

ระหว่างรัฐหรือต่างประเทศหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่ไม่อาจเสนอได้นอกเหนือจาก (i) ตามข้อกำหนดการทำคำเสนอซื้อภายใต้กฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนั้น แล้วแต่กรณี หรือ (ii) ตามข้อยกเว้นที่มีอยู่จากข้อกำหนดดังกล่าว

ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐของสหรัฐอเมริกาไม่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอหรือความสมบูรณ์ของประกาศนี้หรือเอกสารข้อเสนอ การเป็นตัวแทนใด ๆ ที่ตรงกันข้ามถือเป็นความผิดทางอาญาคำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความเกี่ยวกับ Timeweave และ Mayfair ที่เป็นหรืออาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในประกาศนี้อาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยไม่มีข้อจำกัด ข้อความใด ๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยหรือซึ่งรวมถึงคำว่า “เป้าหมาย”

“แผน” “เชื่อ” “คาดหวัง” “จุดมุ่งหมาย” “ตั้งใจ” “จะ” “อาจ” “คาดการณ์” “ประมาณการ”, “โครงการ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกันหรือแง่ลบของสิ่งนั้นเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้: (i) ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนใน

อนาคต ค่าใช้จ่าย รายได้ รายได้ การทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หนี้สิน สถานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ขาดทุน และแนวโน้มในอนาคต (ii) กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ การขยายและการเติบโตของการดำเนินงานของ Timeweave หรือ Mayfair; และ (iii) ผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจของ Timeweave หรือ Mayfair

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือที่คาดหวัง ประสิทธิภาพการทำงานหรือความสำเร็จของบุคคลดังกล่าว หรือผลลัพธ์ของอุตสาหกรรม แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความ

สำเร็จใดๆ ที่แสดงหรือโดยนัย โดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกินควร ซึ่งพูดได้เฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น Timeweave และ Mayfair ปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าหรือข้อความอื่น ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายเมือง กฎ AIM หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบุคคลดังกล่าวและสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนจะดำเนินการใน

อนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ตามมาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Timeweave, Mayfair หรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการในนามของพวกเขามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งตามคำเตือนข้างต้น

ไม่มีข้อความใดในประกาศนี้ที่ตั้งใจหรือถูกตีความว่าเป็นการคาดการณ์กำไรหรือตีความว่ารายได้ต่อหุ้น Timeweave สำหรับปีการเงินปัจจุบันหรืออนาคตจะต้องตรงกันหรือเกินกว่ารายได้ที่เผยแพร่ในอดีตต่อหุ้น Timeweaveข้อกำหนดการเปิดเผยการซื้อขาย

ภายใต้กฎข้อ 8.3(a) ของประมวลกฎหมายเมือง บุคคลใดก็ตามที่มีความสนใจในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องประเภทใด ๆ ของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษ 1% หรือมากกว่านั้น ได้รับการประกาศว่าข้อเสนอเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นเงินสด แต่เพียงผู้เดียว) จะต้องเปิดเผยตำแหน่งการเปิดหลังจาก

เริ่มระยะเวลารับซื้อ และหากภายหลัง ภายหลังการประกาศที่มีการระบุผู้เสนอกระดาษในครั้งแรก การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดต้องมีรายละเอียดของผลประโยชน์ของบุคคลและตำแหน่งสั้นใน และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ของ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอและ (ii) ผู้เสนอกระดาษใดๆ

การเปิดเผยตำแหน่งเปิดโดยบุคคลที่มีกฎข้อ 8 3(a) ต้องยื่นคำร้องภายในไม่เกิน 15.30 น. (เวลาลอนดอน) ในวันทำการที่ 10 ถัดจากช่วงเริ่มต้นของข้อเสนอ และไม่เกิน 15.30 น. (เวลาลอนดอน) ในวันทำการที่ 10 หากเหมาะสม ภายหลังการประกาศที่มีการระบุผู้เสนอกระดาษในครั้งแรก บุคคลที่

เกี่ยวข้องซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทรับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษก่อนกำหนดเส้นตายสำหรับการเปิดเผยตำแหน่งการเปิดจะต้องทำการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ภายใต้กฎข้อ 8.3(b) แห่งประมวลกฎหมายเมือง บุคคลใดก็ตามที่มีความสนใจในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 1% ขึ้นไปของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษใดๆ ต้องทำการเปิดเผยการซื้อขายหากบุคคลนั้นเกี่ยวข้อง หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษใดๆ การเปิดเผย

ข้อมูลการซื้อขายจะต้องมีรายละเอียดของการซื้อขายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของบุคคลและตำแหน่งสั้นในและสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอและ (ii) ผู้เสนอกระดาษใด ๆ เว้นแต่ในขอบเขต ว่ารายละเอียดเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้ภายใต้กฎข้อ 8 การเปิดเผยการซื้อขายโดยบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎข้อ 8.3 (ข) จะต้องดำเนินการภายในเวลาไม่เกิน 15.30 น.

หากบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำการร่วมกันตามข้อตกลงหรือความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้มาหรือควบคุมส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือผู้เสนอเอกสาร จะถือว่าเป็นบุคคลเพียงคนเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการ กฎข้อ 8.3

การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดจะต้องทำโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอและผู้เสนอซื้อและการเปิดเผยการซื้อขายจะต้องทำโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอ โดยผู้เสนอใดๆ และโดยบุคคลที่ดำเนินการร่วมกับพวกเขา (ดูกฎ 8.1, 8.2 และ 8.4) .

รายละเอียดของผู้รับข้อเสนอและบริษัทผู้เสนอซื้อที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการเปิดเผยตำแหน่งการเปิดและการเปิดเผยการซื้อขายในตารางการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการที่www.thetakeoverpanel.org.ukรวมถึงรายละเอียดของจำนวนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัญหา เมื่อ

เริ่มระยะเวลารับซื้อและเมื่อระบุผู้เสนอซื้อในครั้งแรก หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ว่าคุณจำเป็นต้องเปิดเผยตำแหน่งการเปิดหรือการเปิดเผยการซื้อขาย คุณควรติดต่อหน่วยเฝ้าระวังตลาดของคณะกรรมการที่ +44 (0)20 7638 012เผยแพร่บนเว็บไซต์

สำเนาประกาศนี้และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นต้องแสดงตามกฎข้อ 26.1 ของรหัสเมืองหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ตามกฎข้อ 30.4 ของประมวลกฎหมายเมืองและจะสามารถใช้ได้ฟรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบางกรณี ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักร สำหรับการตรวจสอบที่www.mayfaircapitalinvestments.com ภายในไม่เกิน 12.00 น. (เวลาลอนดอน) ของวันที่ 7 กันยายน 2555

ไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนใน หรือจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่กระทำการดังกล่าว จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของศาลฎีกา

ข้อเสนอเงินสดโดยการลงทุนของเมย์แฟร์ จำกัด สำหรับ TIMEWEAVE PL1. บทนำ

คณะกรรมการของ Mayfair ประกาศเงื่อนไขของการเสนอเงินสดที่ Mayfair จะทำเพื่อซื้อหุ้น Timeweave ที่ออกและออกทั้งหมด ซึ่ง Mayfair หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเจ้าของหรือทำสัญญาอย่างอื่น

ข้อเสนอจะเป็นเงินสด 22 เพนนีสำหรับหุ้น Timeweave แต่ละหุ้น โดยประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกให้แล้วของ Timeweave ที่ประมาณ 49.6 ล้านปอนด์

เมย์แฟร์เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในบาฮามาสและถือหุ้นร้อยละ 100 ในท้ายที่สุด โดยผลประโยชน์ของครอบครัวนายโจ เลวิ2. ข้อเสนอ

ข้อเสนอจะอยู่ภายใต้ เหนือสิ่งอื่นใด การรับการยอมรับในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้น Timeweave ที่ได้มาหรือตกลงที่จะได้รับก่อนหรือระหว่างข้อเสนอ จะส่งผลให้ Mayfair (และบุคคลใดๆ ที่แสดงคอนเสิร์ตร่วมกัน กับมัน) ถือหุ้น Timeweave ที่ถือมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออก

เสียงใน Timeweave รายละเอียดของเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมของข้อเสนอมีระบุไว้ด้านล่าง (และในภาคผนวก 1) และจะระบุไว้ในเอกสารข้อเสนออย่างเป็นทางการและแบบฟอร์มตอบรับเมื่อมีการออก ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อเสนอจะทำขึ้นบนพื้นฐานดังต่อไปนี้:สำหรับการแชร์ Timeweave แต่ละครั้ง เงินสด 22 เพนนี

ข้อเสนอจะขยายไปยังหุ้น Timeweave ทั้งหมดที่ไม่ได้ถือครองโดย Mayfair หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ และหุ้น Timeweave อื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรหรือออกและชำระเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข (หรือให้เครดิตเมื่อชำระเต็มจำนวน) ในขณะที่ข้อเสนอยังคงเปิดให้ยอมรับ (หรือโดย วันที่ก่อนหน้านี้ที่

Mayfair อาจตัดสินใจได้ขึ้นอยู่กับรหัสเมือง) ข้อเสนอนี้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกแล้วของ Timeweave ไว้ที่ประมาณ 49.6 ล้านปอนด์ และคิดเป็นพรีเมี่ยมประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปริมาณสามเดือนที่ 18.98 เพนนีต่อหุ้น Timeweave และพรีเมี่ยมประมาณร้อยละ 13 ถึงราคาตลาดกลางปิดที่ 19

หุ้น Timeweave จะถูกซื้อโดย Mayfair ที่ชำระเต็มจำนวนและปลอดจากภาระผูกพัน ตราสารทุน ค่าใช้จ่าย ภาระผูกพัน สิทธิในการสั่งจองและผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะใด ๆ และพร้อมกับสิทธิ์ทั้งหมดในขณะนี้หรือต่อไปนี้รวมถึงสิทธิ์ที่จะได้รับ และเก็บเงินปันผลทั้งหมดและการแจกแจงอื่นๆ ที่ประกาศ

ทำหรือจ่ายหลังจากวันที่ประกาศนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมบางประการของข้อเสนอกำหนดหรืออ้างถึงในภาคผนวก 13. ความเป็นมาและเหตุผลของข้อเสนอ

ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง สินทรัพย์หลักของ Timeweave ประกอบด้วยเงินสดและสอง 50% การลงทุน แม้ว่าปัจจุบันคณะกรรมการ Timeweave กำลังพิจารณาโอกาสในการลงทุนเงินสดของ Timeweave แต่ Timeweave ไม่ได้ดำเนินธุรกิจการค้าแบบสแตนด์อโลนที่สำคัญในปัจจุบัน Timeweave กำลังปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายสูงถึง 15.48 ล้านปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดธุรกิจ

เมย์แฟร์ไม่เชื่อว่า Timeweave เหมาะสมที่จะเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาสออกจากการลงทุนปัจจุบันในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดล่าสุด ราคาปิดตลาดกลางเฉลี่ยของหุ้น Timeweave ในช่วงสามเดือนจนถึง 5 กันยายน 2555 (เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนเริ่มระยะเวลารับซื้อ) คือ 18.98 เพนนีและปริมาณเฉลี่ยต่อวันของหุ้น Timeweave ที่ซื้อขายในช่วงเวลานี้ คือ 326,000 หุ้น Timeweave

4. การจัดหาเงินทุนของข้อเสนอ
ข้อเสนอจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งเงินสดที่มีอยู่ของเมย์แฟร์
Dickson แทงบอลออนไลน์ Minto WS ที่ปรึกษาทางการเงินของ Mayfair พอใจที่ Mayfair มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอสำหรับค่าตอบแทนเงินสดที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น Timeweave ในกรณีที่ยอมรับข้อเสนอทั้งหมด5. กิจการที่เพิกถอนไม่ได้

เมย์แฟร์จากเฮนเดอร์สันได้รับกิจการที่เพิกถอนไม่ได้ในการยอมรับข้อเสนอหรือจัดหาการยอมรับข้อเสนอแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave จำนวน 35,625,379 หุ้น ซึ่งถือโดยลูกค้าด้านการจัดการการลงทุนบางรายของตน คิดเป็นร้อยละ 15.80 ของทุนเรือนหุ้นที่ออกแล้วของ Timeweave การดำเนิน

การที่เพิกถอนไม่ได้มีผลผูกพันทุกประการและอยู่ภายใต้เอกสารข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้น Timeweave ภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่มีบุคคลอื่นประกาศความตั้งใจแน่วแน่ที่จะยื่นข้อเสนอ (ตามกฎข้อ 2.7 ของรหัส) เพื่อรับ Timeweave ทุนเรือนหุ้นที่ออกโดยราคาต่อหุ้นสามัญตั้งแต่ 24.2 เพนนีขึ้นไป และสูงกว่าราคาเสนอซื้อที่แก้ไขล่าสุดwww.mayfaircapitalinvestments.com ในขณะที่ข้อเสนอยังคงเปิดรับการยอมรับ6. ข้อมูลเกี่ยวกับ Timeweave

Timeweave Group คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน Amalgamated Racing Limited ซึ่งได้รับใบอนุญาตพิเศษพร้อมสนามแข่ง 34 สนามเพื่อถ่ายทอดภาพ เสียง และข้อมูลจากหลักสูตรเหล่านี้ไปยังสำนักงานการพนันที่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ กลุ่ม Timeweave ยังถือหุ้น 49.9% ถือหุ้นใน DCD Media plc ซึ่งเป็นกลุ่มการผลิต สิทธิ์ และการกระจายรายการโทรทัศน์อิสระที่จดทะเบียนโดย AIM

Timeweave ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ SportingWins Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่เขียนสัญญาทางการเงิน (“ข้อตกลงป้องกันความเสี่ยง”) เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินของลูกค้าองค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันกีฬาอาชีพนอกจากนี้ Timeweave ถือเงินสดและได้เริ่มโครงการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งและลงทุนในโอกาสต่างๆ ในภาคส่วนเป้าหมาย

Timeweave ถูกจัดตั้งขึ้นและดำเนินงานในสหราชอาณาจักรเป็นหลัก Timeweave ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2512 และ มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Lacon House, 84 Theobalds Road, London WC1X 8RW หุ้นสามัญของ Timeweave ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายบน AIM7. ข้อมูลเกี่ยวกับเมย์แฟร์

เมย์แฟร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2548 ในประเทศบาฮามาส สำนักงานจดทะเบียนของ Mayfair คือ Cay House, EP Taylor Drive, PO Box N7776, Lyford Cay, New Providence, The Bahamas เมย์แฟร์ไม่มีข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้อำนวยการคนเดียวของ Mayfair คือ Mr Jefferson R. Voss

ในที่สุด Mayfair ก็มีผลประโยชน์ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ในที่สุด โดยผลประโยชน์ของครอบครัวนายโจ เลวิส คุณโจ ลูอิสเป็นพลเมืองอังกฤษที่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในหลายภาคส่วน รวมถึงร้านอาหาร กีฬาและความบันเทิง วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต พลังงาน การผลิตและการจัดจำหน่าย บริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์8. การเปิดเผยส่วนได้เสียในหุ้น Timeweave

ณ วันที่ประกาศนี้ เมย์แฟร์เป็นเจ้าของหุ้น Timeweave 67,600,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนที่ออกแล้วของ Timeweave เมย์แฟร์ยังได้รับการดำเนินการที่เพิกถอนไม่ได้ในการยอมรับข้อเสนอหรือจัดหาการยอมรับข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น Timeweave จำนวน 35,625,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

15.80 ของทุนที่ออกแล้วของ Timeweave (รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจการที่เพิกถอนไม่ได้นี้มีระบุไว้ในวรรค 5 ด้านบน) ดังนั้น เมย์แฟร์จึงมีส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 45.79 ของทุนที่ออกของ Timeweave

นอกเหนือจากผลประโยชน์ดังกล่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 (เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนเริ่มช่วงระยะเวลารับซื้อ) ทั้ง Mayfair และ Mayfair ทราบ บุคคลที่ดำเนินการร่วมกัน (ตามความหมายของรหัสเมือง) กับ Mayfair เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อเสนอ มีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องของ Timeweave หรือได้ยืมหรือให้ยืมหุ้น Timeweave หรือหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้น Timeweave ได้ (รวมถึงตามการเปิดเผยเป็นเวลานานหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของ Timeweave ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือแน่นอนต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์) หรือสิทธิในการจองซื้อหรือ

ซื้อสิ่งเดียวกันหรือถือตัวเลือกใด ๆ (รวมถึงตัวเลือกการซื้อขาย) ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือมีสิทธิที่จะได้รับหุ้น Timeweave หรืออนุพันธ์ที่อ้างถึง หุ้น Timeweave (“หลักทรัพย์ Timeweave”) และบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะขาย (ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือแบบสัมบูรณ์และไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออย่างอื่น) รวมถึงตำแหน่งขายภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อตกลงในการขายหรือภาระผูกพันในการส่งมอบหรือสิทธิใด ๆ กำหนดให้บุคคลอื่นซื้อหรือรับมอบที่เกี่ยวข้องกับ

หลักทรัพย์ Timeweaveหรือบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะขาย (ไม่ว่าจะแบบมีเงื่อนไขหรือแบบสัมบูรณ์ และไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออย่างอื่น) รวมถึงตำแหน่งขายภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อตกลงในการขายหรือภาระผูกพันในการส่งมอบหรือสิทธิ์ในการกำหนดให้บุคคลอื่นซื้อหรือรับมอบใน ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

Timeweaveหรือบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะขาย (ไม่ว่าจะแบบมีเงื่อนไขหรือแบบสัมบูรณ์ และไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออย่างอื่น) รวมถึงตำแหน่งขายภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อตกลงในการขายหรือภาระผูกพันในการส่งมอบหรือสิทธิ์ในการกำหนดให้บุคคลอื่นซื้อหรือรับมอบใน ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ Timeweave

เมย์แฟร์ขอยืนยันว่ากำลังดำเนินการเปิดเผยตำแหน่งเปิด (ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายเมือง) โดยกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นในการเปิดเผยภายใต้กฎข้อ 8.1 (ก) ของประมวลกฎหมายเมือง

9. การบังคับได้มา การยกเลิกการซื้อขาย และการลงทะเบียนใหม่หากเมย์แฟร์ได้รับการตอบรับภายใต้ข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับ และ/หรือได้มาซึ่งมาโดยประการอื่น ร้อยละ 90 หรือมากกว่าในมูลค่าเล็กน้อยของหุ้น Timeweave ที่ข้อเสนอเกี่ยวข้อง (และร้อยละ 90. หรือมากกว่าของสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดยหุ้น Timeweave ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ) เมย์แฟร์จะมีสิทธิตามบทบัญญัติของบทที่ 3 ของส่วนที่ 28 แห่งพระราชบัญญัติปี 2549 เพื่อซื้อหุ้น Timeweave ที่เหลืออยู่โดยบังคับในส่วนที่ข้อเสนอไม่ได้รับการยอมรับ เมย์แฟร์ตั้งใจจะใช้สิทธินี้

สมมติว่าข้อเสนอกลายเป็นหรือได้รับการประกาศอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกประการ และโดยที่เมย์แฟร์ได้ซื้อหรือตกลงที่จะซื้อร้อยละ 75 ของสิทธิ์ในการออกเสียงที่แนบมากับหุ้น Timeweave นั้น Mayfair ตั้งใจที่จะจัดหาแอพพลิเคชั่นโดย Timeweave เพื่อยกเลิกการรับเข้าซื้อขายหุ้น Timeweave บน AIM ตามกฎของ AIM

หากทำการสมัครดังกล่าว คาดว่าการยกเลิกการรับเข้าซื้อขายใน AIM จะมีผลไม่เกิน 20 วันทำการที่ชัดเจนหลังจากที่ Mayfair ได้รับหรือตกลงที่จะซื้อกิจการร้อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงที่แนบมากับหุ้น Timeweave การยกเลิกจะลดสภาพคล่องและความสามารถทางการตลาดของหุ้น Timeweave ใด ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในขณะนั้นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายด้วยว่า หลังจากการยกเลิกดังกล่าว Timeweave จะได้รับการจดทะเบียนใหม่ในฐานะบริษัทเอกชนภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติปีพ.ศ. 2549

10. แสดงเอกสารสำเนาของการดำเนินการที่เพิกถอนไม่ได้ที่อ้างถึงในย่อหน้า 5 ด้านบนจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของ Mayfair www.mayfaircapitalinvestments.com ภายในไม่เกิน 12.00 น. (เวลาลอนดอน) ของวันที่ 7 กันยายน 2555

11. ทั่วไปข้อเสนอจะทำขึ้นตามข้อกำหนดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้และในภาคผนวก 1 และจะระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับ

เอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้น Timeweave โดย Mayfair โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ว่าในกรณีใด (บันทึกโดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ) ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ผู้ถือหุ้น Timeweave ควรอ่านเอกสารข้อเสนอและ แบบตอบรับ (หากได้รับอนุญาตให้รับได้) เมื่อแจกจ่ายให้เพราะจะมีข้อมูลสำคัญการประกาศนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการเชิญชวนให้ซื้อหรือจองหลักทรัพย์ใดๆ

ข้อเสนอและการยอมรับจะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลอังกฤษ ข้อเสนอจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรหัสเมือง คณะกรรมการ และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

ความพร้อมของข้อเสนอสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรอาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง บุคคลดังกล่าวควรแจ้งตนเองและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นต่างประเทศจะอยู่ในเอกสารข้อเสนอ

ตามหลักปฏิบัติทางการตลาดของสหราชอาณาจักรตามปกติและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้ เมย์แฟร์หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือนายหน้า (ทำหน้าที่เป็นตัวแทน) อาจทำการซื้อหรือจัดเตรียมการซื้อหุ้น Timeweave นอกสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งคราว กว่าตามข้อเสนอก่อนหรือระหว่างช่วงเวลาที่ข้อ

เสนอยังคงเปิดให้ยอมรับ การซื้อเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในตลาดเปิดในราคาปกติหรือในการทำธุรกรรมส่วนตัวในราคาที่ต่อรอง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการซื้อดังกล่าวจะถูกเปิดเผยตามที่กำหนดในสหราชอาณาจักรและภายใต้ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่อาจมีผลบังคับใช้)

ตามกฎข้อ 2.10 แห่งประมวลกฎหมายเมือง ทุนเรือนหุ้นที่ออกให้ในปัจจุบันของ Timeweave ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 225,415,063 หุ้น หุ้นละ 25 เพนนี หมายเลขประจำตัวหลักทรัพย์ระหว่างประเทศสำหรับ Timeweave Shares คือ GB0000221894

รายละเอียดของแหล่งที่มาและพื้นฐานของข้อมูลบางอย่างที่กำหนดไว้ในประกาศนี้รวมอยู่ในภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 มีรายละเอียดของกิจการที่เพิกถอนไม่ได้ที่ได้รับจากเมย์แฟร์และภาคผนวก 4 มีคำจำกัดความของคำศัพท์บางคำที่ใช้ในประกาศนี้

สอบถามข้อมูล:Douglas Armstrong, 020 7628 445Dickson Minto WSประกาศสำคัญ

ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือจำหน่ายหรือเชิญให้ซื้อมิฉะนั้นได้มาหรือสมัครรับหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้มีการลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติหรือข้อเสนอในการซื้อหรือ จองซื้อหลักทรัพย์ตามข้อเสนอหรืออย่างอื่น ข้อเสนอจะทำโดยใช้เอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับที่มาพร้อมกับเอกสารข้อเสนอเท่านั้น ซึ่งเมื่อออกแล้วจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ของข้อเสนอ รวมถึงรายละเอียดว่าจะยอมรับข้อเสนออย่างไร เอกสารข้อเสนอจะถูกโพสต์ให้ผู้ถือหุ้น Timeweave เหล่านั้นสามารถรับได้ทันเวลา ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้น Timeweave ที่ได้รับเอกสารข้อเสนอนี้อ่านให้ครบถ้วน เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญอยู่ การยอมรับหรือการตอบรับข้อเสนอใดๆ จะต้องกระทำบนพื้นฐานของข้อมูลในเอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับเท่านั้น

Dickson Minto WS ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดย Financial Services Authority ดำเนินการเฉพาะสำหรับ Mayfair และไม่มีใครอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอและจะไม่รับผิดชอบต่อใครก็ตามนอกจาก Mayfair ในการให้ความคุ้มครอง ลูกค้าของ Dickson Minto WS หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อเสนอหรือเรื่องหรือการจัดการอื่นใดที่อ้างถึงในประกาศนี้

ข้อเสนอจะอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและรหัสเมืองผู้ถือหุ้นต่างประเทศประกาศนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายของอังกฤษและประมวลกฎหมายเมือง และข้อมูลที่เปิดเผยอาจไม่เหมือนกับข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลนอกประเทศอังกฤษ

กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลต่อความพร้อมของข้อเสนอสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร หรืออยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักร ควรแจ้งตนเองเกี่ยวกับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง บุคคล

ใดๆ (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล) ที่จะหรือตั้งใจที่จะส่งต่อประกาศนี้ เอกสารข้อเสนอและ/หรือแบบฟอร์มการยอมรับหรือเอกสารประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรละเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยเมย์แฟร์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ข้อเสนอจะไม่ทำโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือใน หรือโดยการใช้จดหมายของ หรือโดยวิธีการหรือเครื่องมือใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางโทรศัพท์หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์) ของการค้าระหว่างรัฐหรือต่าง

ประเทศของหรือโดยสิ่งอำนวยความสะดวกของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นหรือเขตอำนาจศาลที่จำกัดอื่น ๆ และข้อเสนอนี้จะไม่สามารถยอมรับได้โดยการใช้วิธีการดังกล่าว เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือจากภายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย

หรือญี่ปุ่นหรือเขตอำนาจศาลที่จำกัดอื่น ๆ ดังนั้นทั้งประกาศนี้หรือเอกสารเสนอซื้อจะต้องไม่เป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งต่อ ส่งต่อ แจกจ่ายหรือส่งใน หรือจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้การยอมรับข้อเสนอโดยอ้างว่าเป็น

โมฆะ ผู้ถือหุ้น Timeweave ทั้งหมดหรือบุคคลอื่น (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ดูแล) ที่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะหรืออาจมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือทางกฎหมายในการส่งต่อประกาศนี้หรือเอกสารข้อเสนอไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรงดเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำ

แนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้การยอมรับข้อเสนอโดยอ้างว่าเป็นโมฆะ ผู้ถือหุ้น Timeweave ทั้งหมดหรือบุคคลอื่น (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ดูแล) ที่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะหรืออาจมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือทางกฎหมายในการส่งต่อ

ประกาศนี้หรือเอกสารข้อเสนอไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรงดเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้การยอมรับข้อเสนอโดยอ้างว่าเป็นโมฆะ ผู้ถือหุ้น Timeweave ทั้งหมดหรือบุคคลอื่น (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ดูแลผล

ประโยชน์ หรือผู้ดูแล) ที่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะหรืออาจมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือทางกฎหมายในการส่งต่อประกาศนี้หรือเอกสารข้อเสนอไปยังเขตอำนาจศาลนอกสหราชอาณาจักรควรงดเว้นจากการทำเช่นนั้น และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนดำเนินการใดๆ

ข้อเสนอนี้สามารถรับได้โดยบุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ เท่านั้น การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสนอนี้จะไม่ถูกแจกจ่ายและไม่สามารถแจกจ่ายในหรือส่งไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลที่จำกัดอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการชักชวนข้อเสนอในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ การประกวดราคาใด ๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ หรือกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา

การรับเงินสดตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น Timeweave อาจเป็นธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีภายใต้กฎหมายภาษีระดับประเทศ รัฐ และท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายภาษีต่างประเทศและอื่นๆ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้น Timeweave แต่ละคนปรึกษาที่ปรึกษามืออาชีพอิสระเกี่ยวกับผลที่ตามมาทางภาษีของการยอมรับข้อเสนอประกาศถึงนักลงทุนสหรัฐ

ข้อเสนอจะทำขึ้นสำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทในสหราชอาณาจักรและผู้ถือหุ้น Timeweave ในสหรัฐอเมริกาควรทราบว่าการประกาศนี้ เอกสารข้อเสนอ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนั้นได้จัดทำหรือจัดทำขึ้นตามประมวลกฎหมายเมืองและ ข้อกำหนด รูปแบบ และรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของสหราช

อาณาจักร ซึ่งทั้งหมดแตกต่างจากข้อกำหนดในสหรัฐอเมริกา งบการเงินของ Timeweave และข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่รวมอยู่ในประกาศนี้หรือที่อาจรวมอยู่ในเอกสารข้อเสนอหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ

ข้อเสนอจะทำในสหรัฐอเมริกาตามข้อยกเว้นที่บังคับใช้ภายใต้กฎการทำคำเสนอซื้อและกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และตามข้อกำหนดของรหัสเมือง คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และหน่วยงานบริการทางการเงินของสหราชอาณาจักร ดังนั้น ข้อเสนอจะต้องเปิดเผยและข้อกำหนดขั้นตอนอื่น ๆ

รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการถอน ตารางเวลาข้อเสนอ ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท และระยะเวลาในการชำระเงินที่แตกต่างจากที่บังคับใช้ภายใต้ขั้นตอนและกฎหมายในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา ข้อเสนอนี้จัดทำโดย Mayfair แต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

Timeweave เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ เมย์แฟร์เป็นบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของบาฮามาส ทรัพย์สินทั้งหมดของ Timeweave และ Mayfair ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ อาจเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถือหุ้น Timeweave ในสหรัฐอเมริกาจะให้บริการ

กระบวนการภายในสหรัฐอเมริกาตาม Timeweave หรือ Mayfair หรือเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้คำตัดสินใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาตามที่ระบุไว้ใน บทบัญญัติความรับผิดทางแพ่งของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะฟ้อง Timeweave หรือ Mayfair หรือเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องในศาลนอกสหรัฐอเมริกาสำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ยังมีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการ

บังคับใช้ในสหราชอาณาจักรในการดำเนินการดั้งเดิม หรือในการดำเนินการสำหรับการบังคับใช้คำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกา ตามบทบัญญัติความรับผิดทางแพ่งของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา

การประกาศนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาหรือการเสนอซื้อหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ไม่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อื่น หรือจะทำ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือใน หรือโดยการใช้ไปรษณีย์ วิธีการหรือเครื่องมือใด ๆ ของการค้

าระหว่างรัฐหรือต่างประเทศหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่ไม่อาจเสนอได้นอกเหนือจาก (i) ตามข้อกำหนดการทำคำเสนอซื้อภายใต้กฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนั้น แล้วแต่กรณี หรือ (ii) ตามข้อยกเว้นที่มีอยู่จากข้อกำหนดดังกล่าว

ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐของสหรัฐอเมริกาไม่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอหรือความสมบูรณ์ของประกาศนี้หรือเอกสารข้อเสนอ การเป็นตัวแทนใด ๆ ที่ตรงกันข้ามถือเป็นความผิดทางอาญาคำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความเกี่ยวกับ Timeweave และ Mayfair ที่เป็นหรืออาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในประกาศนี้อาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยไม่มีข้อจำกัด ข้อความใด ๆ ที่นำหน้าหรือตามด้วยหรือซึ่งรวมถึงคำว่า “เป้าหมาย”

“แผน” “เชื่อ” “คาดหวัง” “จุดมุ่งหมาย” “ตั้งใจ” “จะ” “อาจ” “คาดการณ์” “ประมาณการ”, “โครงการ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกันหรือแง่ลบของสิ่งนั้นเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้: (i) ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในอนาคต

ค่าใช้จ่าย รายได้ รายได้ การทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หนี้สิน สถานะทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ขาดทุน และแนวโน้มในอนาคต (ii) กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ การขยายและการเติบโตของการดำเนินงานของ Timeweave หรือ Mayfair; และ (iii) ผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจของ Timeweave หรือ Mayfair

(xiv) เข้าทำสัญญา ข้อผูกมัด ข้อตกลง หรือข้อตกลงใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือผ่านการลงมติหรือเสนอใดๆ (ซึ่งยังคงเปิดให้ยอมรับ) ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือประกาศเจตนาใด ๆ หรือเพื่อเสนอให้ ส่งผลกระทบต่อธุรกรรม เรื่องหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อ้างถึงในเงื่อนไขนี้

(xv) เสนอ ตกลงที่จะให้หรือแก้ไขข้อกำหนดของโครงการตัวเลือกหุ้น โครงการจูงใจ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือการเลิกจ้างของบุคคลใดก็ตามที่ว่าจ้างโดย Timeweave Group ในลักษณะที่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่ม Timeweave โดยรวม;

(xvi) ยุติหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อตกลงหรือข้อตกลงใด ๆ ระหว่างสมาชิกของ Timeweave Group และบุคคลอื่นใดในลักษณะที่คาดว่าจะหรือคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของ Timeweave Group ที่ถือว่าเป็น ทั้งหมด; หรือ

(xvii) ดำเนินการ (หรือตกลงหรือเสนอให้ดำเนินการ) การดำเนินการใด ๆ ที่ต้องการหรือจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะผู้พิจารณาคดีหรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น Timeweave ในการประชุมสามัญตามหรือพิจารณาโดยกฎข้อ 21.1 แห่งประมวลกฎหมายเมือง .

สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ “Timeweave Group” หมายถึง Timeweave และกิจการในเครือของ Timeweave งานที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการอื่นใดที่ Timeweave และ/หรือการดำเนินการดังกล่าว (การรวมผลประโยชน์ของพวกเขา) มีผลประโยชน์ที่สำคัญและเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ “กิจการ

ย่อย” “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “กิจการ” แทงบอลออนไลน์ มีความหมายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2549 และ “ส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญ” หมายถึงผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมร้อยละ 10 หรือมากกว่าของทุนเรือนหุ้น (ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2549)