รูเล็ตออนไลน์ เว็บเล่นรูเล็ต ใบเสร็จการสมัครสมาชิกจะถูกแปลง

รูเล็ตออนไลน์ เว็บเล่นรูเล็ต โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นหุ้นสามัญของบริษัทแบบหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หากการทำธุรกรรมไม่เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับจากวันที่ปิดข้อเสนอการรับการสมัครสมาชิก ใบเสร็จการสมัครสมาชิกจะถูกยกเลิกและยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจำนวนเงินต้นที่จองซื้อพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายจะถูกส่งคืนให้กับผู้ถือใบเสร็จการสมัครสมาชิกตาม เงื่อนไขของข้อตกลงการรับสมัครสมาชิก การเสนอใบเสร็จการสมัครสมาชิกคาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 7 กรกฎาคม 2014 การเสร็จสิ้นการเสนอใบเสร็จการสมัครสมาชิกจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึงการได้รับการอนุมัติจาก TSX และการอนุมัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นอื่นๆ ทั้งหมด

รายได้สุทธิจากการเสนอขายใบตอบรับการสมัครสมาชิกจะถูกใช้โดยบริษัทเพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนสำหรับราคาซื้อที่ต้องชำระที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 25 ล้านหุ้นจะออกเมื่อมีการแปลงใบจองซื้อที่จะขายภายใต้การเสนอขายใบจองซื้อ ซึ่งคิดเป็น 21% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกพร้อมกันของบริษัทและหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วบนพื้นฐานที่ไม่ปรับลด หากใช้ตัวเลือกผู้จัดการการจัดจำหน่าย จะมีการออกหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 7 ล้านหุ้นเมื่อมีการแปลงใบจองซื้อเหล่านี้ ซึ่งคิดเป็น 6% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกพร้อมกันของบริษัทและหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทโดยไม่ปรับลด

ราคาจองซื้อคิดเป็นค่าพรีเมียมประมาณ 66.4% ไปยังราคาปิดที่ 12.02 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้นสามัญของ TSX เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2014 และค่าพรีเมียมประมาณ 108.5% จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย 30 วันซึ่งอยู่ที่ 9.59 ดอลลาร์แคนาดาต่อ หุ้นสามัญใน TSX จนถึงและรวมถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2014

การเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้

Amaya ได้ทำข้อตกลงกับ Canaccord Genuity ตามที่ Canaccord Genuity ได้ตกลงที่จะซื้อจากคลัง ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบรับประกันการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ของบริษัท (“หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้”) นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในหนังสือผูกพันตามที่ (ก) GSO ตกลงที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ และ (ข) ผู้จัดการการลงทุนตกลงที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมูลค่าประมาณ 271 ล้านดอลลาร์

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนใด ๆ แต่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย จะสามารถโอนได้อย่างอิสระตามทางเลือกของผู้ถือ

หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้แต่ละหุ้นมีจำนวนเงินต้นเริ่มต้นที่ 1,000 ดอลลาร์แคนาดา และสามารถแปลงสภาพได้ตามตัวเลือกของผู้ถือ โดยเริ่มแรกเป็นหุ้นสามัญของบริษัทประมาณ 41.67 หุ้นตามราคาแปลงสภาพที่ 24 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้นสามัญ ในแต่ละกรณี อาจมีการปรับปรุงรวมถึง การเพิ่ม 6% ของอัตราส่วนการแปลง ทบต้นทุกครึ่งปี

บริษัทอาจแจ้งการเลือกตั้งเมื่อใดก็ได้หลังจากสาม (3) ปีแรกของการออกหุ้นกู้ เพื่อให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่คงค้างทั้งหมดได้รับการแปลงสภาพโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขบางประการ

บริษัทคาดว่าการส่งมอบหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะเกิดขึ้นพร้อมกับการปิดธุรกรรม

บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิรวมจากการเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 944.25 ล้านดอลลาร์ หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว บริษัทตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิเพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนสำหรับราคาซื้อที่ต้องชำระที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

ขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าการเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ การเสนอขายใบจองซื้อ ข้อผูกพันในการซื้อหุ้นสามัญ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอาจส่งผลให้ GSO เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมมากกว่า 20% ของหุ้นสามัญ หุ้นแบบ Fully Diluted

การประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในบางเรื่อง บริษัทจึงได้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและวาระพิเศษที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ออกไปเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2557 การประชุมประจำปีและการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้นของบริษัท (“ การประชุมผู้ถือหุ้น”) จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โดยมีกำหนดบันทึกการประชุมเป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2557 บริษัทได้รับการอนุมัติจาก TSX เกี่ยวกับการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และจะยื่นหนังสือแจ้งการแก้ไขบันทึกการประชุม วันที่และวันที่ประชุมบน SEDAR ที่ www.sedar.com

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของ Amaya จะถูกขอให้พิจารณา และหากเห็นสมควร ให้ลงมติอนุมัติการจัดตั้งกลุ่มหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพประเภทใหม่ การสร้างหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะในที่ประชุมผู้ถือหุ้น TSX กำหนดให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิและเงื่อนไขบางประการของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นตัวแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารของบริษัท (“คณะกรรมการ”) ได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายแล้ว โดยพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเสนอแนะอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

Deutsche Bank Securities Inc. ในฐานะหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินของ Amaya ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการว่า ภายใต้สมมติฐาน ข้อจำกัด คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนั้น เงินสดจำนวน 4.9 พันล้านดอลลาร์ที่ Amaya จะจ่ายให้กับ การซื้อกิจการของ Oldford Group นั้นยุติธรรมสำหรับ Amaya ในมุมมองทางการเงิน นอกจากนี้ Canaccord Genuity ยังให้ความเห็นต่อคณะกรรมการว่า ภายใต้ข้อสันนิษฐาน ข้อจำกัด คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนั้น เงินสด 4.9 พันล้านดอลลาร์ที่ Amaya จะจ่ายให้กับการซื้อกิจการของ Oldford Group นั้นยุติธรรม จากจุดทางการเงินที่ ดูเพื่อ Amaya สำเนาความเห็นที่เป็นธรรมจะถูกรวมไว้ในหนังสือเวียนสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อส่งไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อรอการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทตั้งใจที่จะส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังผู้ถือหุ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรอการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดของการทำธุรกรรมและเรื่องที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงเงื่อนไขของการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ในสัญญาและเหตุผลสำหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการในการเข้าทำธุรกรรมจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งจะมีอยู่ บน SEDAR ภายใต้โปรไฟล์ของบริษัทที่ www.sedar.com เมื่อส่งทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนในสมุดบัญชีของ Amaya ในช่วงปิดทำการของวันที่ 11 มิถุนายน 2014 จะมีสิทธิได้รับการบอกกล่าวและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษา

Deutsche Bank Securities Inc. และ Canaccord Genuity ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของ Amaya เกี่ยวกับการทำธุรกรรม Macquarie Capital และ Barclays ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วม Houlihan Lokey ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Oldford Group Amaya เป็นตัวแทนของ Osler, Hoskin & Harcourt LLP และโดย Greenberg Traurig, LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยมี Fox Rothschild, LLP

ยังคงเป็นที่ปรึกษาการเล่นเกมพิเศษโดยบริษัท McCarthy Tétrault LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอใบเสร็จการสมัครสมาชิกและที่ปรึกษากฎหมายของแคนาดาให้กับ GSO โดยมี White & Case LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรให้กับ GSO กลุ่มผู้ให้กู้ภายใต้เงื่อนไขวงเงินกู้เป็นตัวแทนโดย Cahill Gordon & Reindel LLP

การประชุมทางโทรศัพท์และการนำเสนอทางเว็บ Amaya จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และการนำเสนอทางเว็บพร้อมกับสไลด์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 8.30 น. ET หากต้องการเข้าถึงผ่านการประชุมทางไกล โปรดกด +1.888.231.8191 หรือ 1.647.427-7450 การเล่นจะเล่นได้สองชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ที่ +1.855.859.2056 หรือ +1.416.849.0833 หมายเลขรหัสการประชุมคือ 60250512 ตัวแทนสื่อสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยใช้การฟังเท่านั้น หากต้องการเข้าถึงเว็บคาสต์ โปรดใช้ลิงก์นี้: www.newswire.ca/en/webcast/detail/1371129/1519499

เกี่ยวกับอมาย่า

Amaya นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกมเต็มรูปแบบ รวมถึงคาสิโน โป๊กเกอร์ สปอร์ตบุ๊ค แพลตฟอร์ม ลอตเตอรี่และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์และระบบเกม ผู้ให้บริการเกม คาสิโน และลอตเตอรี่ที่ได้รับอนุญาตรายใหญ่ที่สุดของโลกบางรายขับเคลื่อนโดยโซลูชันแบบอินเทอร์แอกทีฟ ที่ดิน และลอตเตอรีของ Amaya ซึ่งรวมถึงในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาและจังหวัดของแคนาดา เขตอำนาจศาลของชนพื้นเมืองอเมริกันมากกว่า 80 แห่ง และเขตอำนาจศาลยุโรปหลายแห่ง บริษัทจัดหาเกมคาสิโนออนไลน์ให้กับคาสิโนในแอตแลนติกซิตีหลายแห่งที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการเกมออนไลน์ด้วยเงินจริงในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นรัฐล่าสุดและรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ควบคุม iGaming สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.amayagaming.com

เกี่ยวกับกลุ่มเหตุผล

The Rational Group ดำเนินธุรกิจเกมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบรนด์ PokerStars, Full Tilt Poker, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour และ Asia Pacific Poker Tour แบรนด์เหล่านี้รวมกันเป็นธุรกิจโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยเกมและทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ การแข่งขันโป๊กเกอร์สด และการเขียนโปรแกรมโป๊กเกอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ชมทางโทรทัศน์และออนไลน์ นอกเหนือจากการดำเนินงานเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งที่จัดการโป๊กเกอร์มากกว่า 100 พันล้านมือและจัดการแข่งขันออนไลน์มากกว่า 800 ล้านรายการ

กลุ่มนี้ยังเป็นผู้ผลิตกิจกรรมโป๊กเกอร์สดรายใหญ่ที่สุดทั่วโลก ธุรกิจของ Rational Group เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมในด้านการนำเสนอประสบการณ์ผู้เล่นคุณภาพสูง การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ กลุ่มบริษัทใช้แนวปฏิบัติชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านความปลอดภัยในการชำระเงิน ความสมบูรณ์ของเกม และการปกป้องเงินทุนของผู้เล่น โดยให้การสนับสนุนลูกค้าใน 29 ภาษา Rational Group ถือใบอนุญาตโป๊กเกอร์ออนไลน์มากกว่าบริษัทเกมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพื่อช่วยกำหนดกฎระเบียบสากลที่สมเหตุสมผล

การปฏิเสธความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับ Amaya นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Amaya ในตราสารทุนทั้งหมดของ Oldford Group ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักจะระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดการณ์” “โครงการ” “สามารถ” “ประมาณการ” “เป้าหมาย” “ตั้งใจ” “วางแผน” , “แสวงหา”, “มุ่งมั่น”, “จะ”, “อาจ” และ “ควร” และสำนวนที่คล้ายกัน ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงการประมาณการ ความเชื่อ และสมมติฐานในปัจจุบัน ซึ่งอิงตามการรับรู้ของ Amaya เกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีความเหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว การประมาณการของอมายา ความเชื่อและสมมติฐานโดยเนื้อแท้แล้วขึ้นอยู่กับธุรกิจที่สำคัญ เศรษฐกิจ การแข่งขัน และความไม่แน่นอนและภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อมายาไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคาดคะเน ความเชื่อ และสมมติฐานดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ: ฐานะทางการเงินของบริษัทที่ควบรวมกัน กระแสเงินสด และแนวโน้มการเติบโต ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์บางอย่างและการผนึกกำลังในการดำเนินงาน การจัดการของบริษัทที่รวมกัน; กำหนดเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นของ Amaya และการเผยแพร่เอกสารผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง วันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นของการทำธุรกรรมที่เสนอ; และผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตของ Amaya และ Oldford Group ข้อมูล Pro Forma ที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นฐานะทางการเงินที่แท้จริงหรือผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น หาก Amaya และ Oldford Group ดำเนินการเป็นบริษัทที่รวมกันเป็นบริษัทเดียว ณ หรือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ .

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทที่ควบรวมกันแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการ ความเชื่อ และสมมติฐานที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การไม่สามารถรับรู้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการเติบโตของรายได้จากการรวมกัน ความคิดริเริ่มที่สำคัญของบริษัท การแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่งปัจจุบันหรือผู้เข้ามาใหม่ในตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาอนุพันธ์และสินค้าโภคภัณฑ์ ความล้มเหลวในการบรรลุผลที่ต้องการในการเจรจาต่อรองด้านแรงงาน ความล้มเหลวในการดึงดูดและรักษาพนักงานหลักหรือจัดการการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ที่ส่งเสริมโดยบริษัทที่รวมกัน; ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กฎหมายการเล่นเกมในเขตอำนาจศาลต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบของบริษัทที่รวมกัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี ข้อบังคับ

หรือการประเมินในอนาคต ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการประกาศทางบัญชีที่มีอยู่; ความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมาย การละเมิดนโยบายของบริษัทที่รวมกันหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ; ความเสี่ยงของผลกระทบร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการฟ้องร้อง; และเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก การละเมิดนโยบายของบริษัทที่รวมกันหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ; ความเสี่ยงของผลกระทบร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการฟ้องร้อง; และเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก การละเมิดนโยบายของบริษัทที่รวมกันหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ; ความเสี่ยงของผลกระทบร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการฟ้องร้อง; และเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก

ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการปัจจัยข้างต้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ Amaya ไม่ทราบในปัจจุบันหรือที่ Amaya เชื่อว่าไม่มีสาระสำคัญอาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานหรือผลประกอบการทางการเงินของ Amaya หรือบริษัทที่ควบรวมกันจะรวมอยู่ในรายงานที่ Amaya ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และอาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ SEDAR (www.sedar.com)

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำธุรกรรมที่เสนอจะเกิดขึ้นหรือผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่คาดการณ์ไว้และการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานจะได้รับการตระหนัก ธุรกรรมที่เสนออยู่ภายใต้การอนุมัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการอนุมัติโดย TSX และการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับการอนุมัติใดๆ และ/หรือจะตรงตามเงื่อนไขใดๆ ดังกล่าว ชุดค่าผสมที่เสนอสามารถแก้ไข ปรับโครงสร้างใหม่ หรือยกเลิกได้ ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของ Amaya ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น Amaya ปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับการจดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และอาจไม่มีการเสนอขายภายในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการจดทะเบียนของกฎหมายดังกล่าว

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ได้รับมอบหมายให้สอบสวนอาชญากรรมการฟอกเงินบอกกับผู้ชมในลาสเวกัสเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอุตสาหกรรมคาสิโนสามารถค้นพบต้นกำเนิดของแบ๊งค์ที่มีลูกกลิ้งสูงได้ในลักษณะเดียวกับที่โฮสต์คาสิโนกำหนดว่าไวน์หรือดนตรีที่ลูกค้าชื่นชอบ

Jennifer Shasky Calvery ผู้อำนวยการเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินหรือที่เรียกว่า FinCEN กล่าวว่าอุตสาหกรรมคาสิโนมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมในการตำรวจและรายงานกิจกรรมของลูกค้าที่น่าสงสัย ซึ่งรวมถึงการสืบสวนแหล่งที่มาของเงินการพนันขนาดใหญ่

ในระหว่างการปราศรัยสำคัญของเธอในการประชุม Bank Secrecy Act ที่ Red Rock Resort Calvery กล่าวว่าอุตสาหกรรมคาสิโนสามารถใช้มาตรการสืบสวนที่ใช้ในการกำหนดความต้องการทางสังคมและความต้องการของลูกค้าระดับไฮเอนด์ต่อแบ๊งค์ขนาดใหญ่ของผู้เล่นรายเดียวกัน

“คาสิโนลงทุนอย่างมากในเครื่องมือตรวจสอบที่ซับซ้อนเพื่อติดตามกิจกรรมของลูกค้าที่หลากหลายและเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า” Calvery กล่าว “ความสามารถในการตรวจสอบและบริการลูกค้าแบบเดียวกันนี้สามารถและควรนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ (ต่อต้านการฟอกเงิน)”

อุตสาหกรรมเกมถูกไฟไหม้โดย FinCEN ซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่พบในการกระทำดังกล่าว Calvery กล่าวว่าคาสิโนมีความสามารถและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของนักพนัน

การประชุมตลอดทั้งวันจัดขึ้นโดย State Bar of Nevada แต่ผู้ฟัง 500 คนรวมถึงทนายความมากกว่านั้น ผู้บริหารคาสิโนและผู้ควบคุมการเล่นเกมก็รับฟังคำกล่าวเปิดของ Calvery สุนทรพจน์ดังกล่าวเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งที่สองของเธอในลาสเวกัสตั้งแต่เดือนกันยายน เมื่อเธอกล่าวสุนทรพจน์ในลักษณะเดียวกันที่งาน Global Gaming Expo

ผู้นำคาสิโนกังวลว่าการที่อุตสาหกรรมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกันกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ อาจทำให้ลูกกลิ้งสูงบางตัวอยู่ห่างจากโต๊ะเกม

“น่าเสียดายที่ไม่มีวิธีการใดที่เหมาะกับทุกคน (กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน)” Calvery กล่าว

เธอยังเตือนผู้ประกอบการคาสิโนไม่ให้เสี่ยงต่อชื่อเสียงหรือละเมิดกฎหมายเพื่อ “เอาใจ” ลูกค้า

“ความสามารถของคาสิโนในการทราบการตั้งค่าและข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยของคุณ สามารถและควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจแหล่งเงินทุนของลูกค้าของคุณ” Calvery กล่าว

American Gaming Association ซึ่งร่วมสนับสนุนการประชุมได้จัดการประชุมระหว่างผู้นำคาสิโนและตัวแทน FinCEN ซึ่ง Calvery รับทราบระหว่างการพูดคุยของเธอว่า “มีประสิทธิผล”

Geoff Freeman ประธาน AGA แนะนำ Calvery และกล่าวหลังจากการพูดคุยว่าคำพูดของเธอ “เป็นก้าวสำคัญ” จากความคิดเห็นที่เธอให้ไว้ใน G2E

เขากล่าวว่า FinCEN กำลังพัฒนา “ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น” เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของอุตสาหกรรม Freeman กล่าวว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำเกมนั้นเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

“เจ้าหน้าที่คาสิโนระดับอาวุโสคนหนึ่งพูดกับฉันในวันนี้ว่าลูกค้ารายเดียวไม่คุ้มกับใบอนุญาตของเรา” ฟรีแมนกล่าว

Calvery กล่าวในเดือนกันยายนว่าอุตสาหกรรมกำลังถูกจับตามอง

ในเดือนสิงหาคม Las Vegas Sands Corp. ทำข้อตกลงกับอัยการของรัฐบาลกลางและจ่ายเงิน 47.4 ล้านดอลลาร์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีฟอกเงินโดยลูกค้าที่ The Venetian ในปี 2549 และ 2550

Caesars Entertainment Corp. เปิดเผยเมื่อเดือนตุลาคมว่า Caesars Palace กำลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงิน

Calvery กล่าวว่าคาสิโนในวันพฤหัสบดีไม่ใช่ “ธุรกิจที่ต้องใช้เงินสดเป็นหลัก” เธอเรียกคาสิโนว่า “สถาบันการเงินที่ซับซ้อน” ที่ขยายสินเชื่อและทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทุกวัน

“คาสิโนต้องดำเนินการต่อไปในการคิดให้มากขึ้นเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อระบุ (ความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงิน)” Calvery กล่าว

ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความลับทางธนาคาร คาสิโนจำเป็นต้องรายงานธุรกรรมสกุลเงินโดยบุคคลใดก็ตามที่มีเงินสดมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ในแต่ละวัน นอกจากนี้ คาสิโนจำเป็นต้องรายงานกิจกรรมของลูกค้าที่น่าสงสัยเมื่อพูดถึงธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้น

เธอกล่าวว่าการซื้อและรับชิปจากลูกค้าไม่ใช่ธุรกรรมที่ง่ายเสมอไป

“ในขณะที่ธุรกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น คาสิโนสามารถทำหน้าที่เป็นยานพาหนะสำหรับการใช้งาน การเคลื่อนไหว และการปกปิดผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ” Calvery กล่าว

“นี่เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ในสถาบันการเงินทุกแห่ง” ยี้คำว่า “f” มันมักจะเข้ามาขวางทางเสมอ ทำให้ประโยคกลายเป็นคำชมแบบหักหลัง

คำนี้เป็นตัวเย็นทางไวยากรณ์

และมันทำให้ Vanessa Selbst ขัดแย้งกันเล็กน้อย

แน่นอนว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับการถูกระบุว่าเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์หญิงที่ดีที่สุดในโลก ซึ่ง Selbst ก็เป็นเกือบทุกมาตรการ เธอเข้าใจดีว่าทำไมต้องมีคำว่า “f”

“มีผู้หญิงไม่กี่คนในอุตสาหกรรมนี้ และเรากำลังพยายามสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างมากขึ้น” Selbst กล่าว “เป็นเรื่องปกติที่เราต้องการหาแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถประสบความสำเร็จในเกมได้ ในแง่นั้น ฉันมีความสุขมากที่ได้ทำหน้าที่นี้”

แต่ในที่สุด หลังจากที่เธอประสบความสำเร็จในการเดิมพันห้าครั้งและจบทัวร์นาเมนต์อันดับหนึ่ง Selbst ก็ต้องการที่จะได้รับการกล่าวถึงในการสนทนาโป๊กเกอร์ที่กว้างขึ้น

ไม่มีคำพิเศษ ไม่มีป้ายกำกับและไม่มีตัวดัดแปลง

“ฉันต้องการเริ่มต้นเพื่อบรรลุบางสิ่งที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดเคยประสบความสำเร็จ นั่นคือเป้าหมายของฉัน” Selbst กล่าว “เป้าหมายของฉันไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงหมายเลข 1 หรือผู้หญิงนั่นหรือนี่ เป้าหมายของฉันคือการบรรลุสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ยอดเยี่ยมนั้นยอดเยี่ยม”

Selbst เป็นผู้หญิงที่ชนะที่สุด – มีคำนั้นอีกครั้ง – ผู้เล่นโป๊กเกอร์ตลอดกาลที่มีรายได้มากกว่า 10.5 ล้านดอลลาร์ในเอกสารรายรับจากทัวร์นาเมนต์ เมื่อเดือนที่แล้ว นักเตะวัย 29 ปีได้รับรางวัล 25,000 ดอลลาร์บาย-อินมิกซ์ แม็กซ์โน-ลิมิตทัวร์นาเมนต์ Hold ’em ที่ World Series of Poker ที่ Rio Convention Center กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ชนะการ แข่งขัน WSOP สาม รายการ ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่มีกำไลสามเส้นคือ Nani Dollison และ Barbara Enright แต่ละคนได้รับรางวัลผู้หญิงสองคน

“มีคนจำนวนมากที่มีสร้อยข้อมือเส้นเดียว และกลุ่มเล็กๆ ที่ได้รับสองเส้น” Selbst กล่าว “ฉันคิดว่าเมื่อคุณเริ่มพูดถึงคนที่ชนะ 3 แต้มขึ้นไป คุณจะเริ่มเข้าสู่กลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น ดังนั้นนั่นคือความสำเร็จที่สำคัญสำหรับฉัน”

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงเช่นกัน: Selbst เป็นอันดับ 2 ใน Global Poker Index ล่าสุด ซึ่งจัดอันดับผู้เล่นชั้นนำของโลกโดยพิจารณาจากผลการแข่งขันสด นั่นเป็นหนึ่งจุดก่อนหน้าผู้ชนะสร้อยข้อมือ WSOP หกครั้ง Daniel Negreanu และเธออยู่ในอันดับที่ 22 ในรายการเงินตลอดกาลที่รวบรวมโดย Hendon Mob Poker Database

Selbst เป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นสายพันธุ์ใหม่ที่ปฏิวัติโป๊กเกอร์ ซึ่งเป็นประเภท Generation Bet ที่เรียนรู้เกมออนไลน์และใช้สไตล์ที่ก้าวร้าวรุนแรงซึ่งมีรากฐานมาจากคณิตศาสตร์และทฤษฎีเกมขั้นสูง

พ่อแม่ของ Selbst พบกันที่โต๊ะสะพาน และตอนเป็นเด็กใน Brooklyn, NY เธอเล่นเกมตรรกะและกลยุทธ์เช่น Mastermind เมื่อภาพยนตร์เรื่อง “Rounders” ออกฉายในปี 1998 Selbst เริ่มเล่นโป๊กเกอร์แต่ไม่ได้จริงจังกับเกมจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัย

Selbst ใช้เวลาปีแรกที่ Massachusetts Institute of Technology จากนั้นย้ายไปที่ Yale ซึ่งเธอเรียนรัฐศาสตร์ เป็นหัวหน้าของ Yale Queer-Straight Alliance และเข้าร่วมหนึ่งในเกมเงินสดที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เธอยังหมกมุ่นอยู่กับโป๊กเกอร์ออนไลน์ ใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับโต๊ะหรือวิเคราะห์ประวัติมือในฟอรัมโป๊กเกอร์ยอดนิยม

“มีเรื่องให้คิดมากมาย องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบเชิงตรรกะ เชิงวิเคราะห์ เชิงจิตวิทยา” Selbst กล่าว “มันเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบ”