Kapuri-puri Ka (Ryan Cayabyab)

Title: Kapuri-puri Ka
Artist: Ryan Cayabyab
Album:
Released:
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Mga Awit145:1, “Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat.”

Continue reading Kapuri-puri Ka (Ryan Cayabyab)

Incoming search terms:

  • mass songs chords
  • mass songs with chords pdf
  • puri puri ka ka na song download

Pag-aalay Ng Puso (Joe Nero, Nemy Que SJ)

Title: Pag-aalay Ng Puso
Artist: Joe Nero, Nemy Que SJ
Album:
Released:
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Juan 3:16, “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Continue reading Pag-aalay Ng Puso (Joe Nero, Nemy Que SJ)

Awit ng Isang Alagad (Florentine Band)

Title: Awit ng Isang Alagad
Artist: Florentine Band
Album:
Released:
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Hebreo 7:25, “Dahil dito naman siya’y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa’y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila.”

Continue reading Awit ng Isang Alagad (Florentine Band)

Panunumpa (Carol Banawa)

Title: Panunumpa
Artist: Carol Banawa
Album:
Released: 2000
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Mateo 5:33-34, “Narinig ninyong muli na sinabi nila noong unang panahon: Huwag kang manumpa nang walang katotohanan kundi tutuparin mo ang mga sinumpaan mo sa Panginoon. 34 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Huwag kang mangako ng anuman, ni sa ngalan ng langit sapagkat ito ay trono ng Diyos.”

Continue reading Panunumpa (Carol Banawa)

Mula Sa’yo (Himig Heswita)

Title: Mula Sa’yo
Artist: Himig Heswita
Album:
Released: 2015
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Lucas 11:2, “Sinabi ni Jesus sa kanila: Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo: Aming Ama na nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong paghahari. Mangyari ang iyong kalooban, kung papaano sa langit, maging gayundin sa lupa.”

Continue reading Mula Sa’yo (Himig Heswita)